Privacyregelement

Heb je vragen over het privacyreglement van de dagbesteding?

In dit privacyreglement wordt beschreven hoe zorgboerderij Alpaca Break omgaat met de persoonsgegevens van de jongeren.

De Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) legt meer verantwoordelijkheid bij de organisatie om aan te tonen dat aan de privacyregels wordt voldaan. Door te voldoen aan de
verantwoordingsplicht (accountability) levert Alpaca Break een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het grondrecht van mensen op privacy.

Privacyreglement

Alpaca Break begeleidt kwetsbare jongeren. Om dit goed te kunnen doen zijn er gegevens nodig. Van elk jongere wordt daarom een persoonsdossier aangemaakt. Hierin staan de noodzakelijke gegevens zoals naam, adres en telefoonnummer, indicatiebesluit, doelen en noodzakelijke aangeleverde documenten. Wanneer het van belang is wordt bijvoorbeeld ook informatie over de gevolgde scholing en het arbeidsverleden van ouders in het dossier opgenomen. Alle informatie die nodig kan zijn om iemand optimaal te begeleiden en eventueel te bemiddelen naar een andere vorm van zorg of werk wordt verzameld en opgeborgen. Dit dossier is op aanvraag in te zien door de jongere zelf en zijn of haar ouder(s)/verzorger(s) of andere bevoegde rechtspersonen (de zo genoemde regievoerder). Dit dossier is uitsluitend voor de bevoegde medewerker(s) en de eindverantwoordelijke zorgboer(in) in te zien. Rapportage op de doelen geschiedt in een afgeschermd systeem van de zorgboerderij. Indien cliƫnten dit willen inzien is dit mogelijk, maar dan moeten namen van andere jongeren eerst worden geanonimiseerd.

Toestemming

Er wordt geen informatie over jongeren verstrekt aan derden of ingewonnen bij anderen zonder toestemming. Voor goede ondersteuning is het belangrijk hierover goede afspraken te maken en eventueel gegevens onderling met de hulpverlening uit te wisselen. Dit zal alleen gedaan worden in overleg met de jongere.

Rechten van deelnemers

Cliƫnten hebben recht op inzage, correctie wijziging, aanvulling en verwijdering van bepaalde persoonsgegevens in het eigen persoonsdossier. Indien zij hier gebruik van wensen te maken kunnen zij dit (met een geldig legitimatiebewijs) aangeven bij de zorgboerin.


Winkelwagen